afflicate marketing

TẠI SAO DỮ LIỆU LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA BẠN NĂM 2021? (P1)

Một trong những bài học lớn nhất cho những người làm tiếp thị tìm kiếm từ năm ngoái là tìm kiếm insight không chỉ là SEO. Họ cũng là tài sản lớn nhất để phản ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, điều này cũng rất quan trọng với những thương hiệu đang tìm cách để phục phồi và phát triển vào năm 2021.